Samen ondernemen in het dorp Zeeland; dienstverleningbouwtechniekdetailhandelhorecagezondheidoverig
Vruchtbare netwerkavond in 't Oventje
8 november 2016

Ruim 30 leden van de Zeelandse Ondernemersvereniging staken dinsdagavond 7 november de koppen bij elkaar in cafe-zaal 't Oventje. Doel was om op een informele manier elkaars ideeën aan te horen en waar mogelijk te versterken over een aantal onderwerpen die de gehele Zeelandse bevolking en ondernemers aangaan.

Aan zes tafels werden zes verschillende thema's besproken door de ondernemers, die elkaar steeds afwisselden. Zo werd er onder andere gekeken naar de langetermijnvisie 'Zeeland 2030' en werd besproken hoe er het best samengewerkt kan worden tussen verenigingen, ondernemers en de gemeente.Zoekvraag-app

Daarnaast zetten de ondernemers een hele mooie stap richting een nieuwe dienst, die voor de leden van de ZOV tot een vruchtbare samenwerking kan leiden: de zogeheten Zoekvraag-app. Een gezamenlijke pagina of web-app waarin de leden van de ZOV een vraag kunnen stellen over een product of een dienst waarnaar iemand op zoek is. Dit kan zowel privé- als werkgerelateerd zijn. Door de wisselwerking tussen die twee te maken is het mogelijk dat de ZOV een hechte groep creëert van bedrijven en vooral mensen.

De avond werd geleid door een aantal tafelleiders die het betreffende thema introduceerden, het gesprek leidden en na elke 15 minuten met de desbetreffende 'speeddate-groep' een samenvatting maakte van wat er was besproken. Deelnemers noemden het een zeer vruchtbare avond waarin ze met een erg goed gevoel weer richting huis konden keren.

Door Mark Steetsel van Arenalokaal.nl


Samenvattingen van de tafelthema's:

Tafelthema: Gemeente onderwerpen
Ben Brands – Wethouder Landerd

 • Ondernemers worden bij ontwikkelingen geconfronteerd met veel papierwerk en regels.
 • Soms zijn de processen stroperig.
 • Wisseling van ambtenaren vertraagd soms de procesgang.
 • Back-up bij wisseling of ziekte is niet altijd direct voor handen.
 • Horeca-ondernemers willen graag dat de diversiteit in vormen van horeca meer beschreven wordt met spelregels daarbij.
 • Nieuwe en jonge ondernemers hebben behoefte aan meer begeleiding bij hun plannen en uitleg over de legesheffing.
 • Gelijke handhaving bij reclame-uitingen, vaak staan er nog sandwichborden van activiteiten (ook van buiten Landerd) nadat de activiteit is geweest rond lantaarnpalen.
 • Informatie delen tussen ondernemers en gemeente wordt als waardevol ervaren en zou versterkt kunnen worden.
 • Gemeente is makkelijk toegankelijk en reageert in de regel snel en adequaat.
 • Men ervaart een goede wil bij de gemeente ook bij het meedenken bij plannen.
 • Uniforme (toeristische)bebording wordt als welkome kwaliteit gezien.
 • Indien behoefte zou het fijn zijn als de gemeente meewerkt aan een vorm van bedrijfsverzamelgebouw of flexplekken voor zzp-ers. 
 • Over grenzen heen kijken, afstanden zijn klein, wat in Uden al vrij staat hoeft niet nieuw gebouwd worden in Landerd (voorkomen leegstand, onrendabele exploitatie).
 • De gemeente is vooral faciliterend voor de ondernemers. Bij grote plannen is het vaak verstandig dat de ondernemer een deskundige adviseur inhuurt voor ondersteuning en begeleiding bij het proces.


Tafelthema:
Zoekvraag-app
Maarten Hoevenaars, Hoevento events

Maarten heeft thema "zoekvraag" en eventuele behoefte voor het creëren van een "zoekvraag-app" besproken. Hierbij gaat het om zoekvragen op een snelle en centrale wijze bij alle ZOV-leden onder de aandacht te kunnen brengen. Verder zouden ZOV-leden ook onderling 1 op 1 moeten kunnen comminiceren.
Het sneller en makkelijker kunnen communiceren tussen ZOV-leden onderling wordt dusdanig ondersteund dat Maarten samen met Colin Dekkers (Firma Koek) een voorstel voor een zoekvraag-app gaat uitwerken.
Zodra hier meer over bekend is komen we hier op terug.


Tafelthema:
Ondernemen versus verenigingen
Hans Brouwer

 • Sponsoring
 • Samenwerken
 • Wat kunnen verenigingen terug doen voor sponsoring of donaties
 • Hebben verenigingen elkaar nodig en hoe.
 • Horeca versus kantines


Conclusies en ingebrachte ideeën:

De samenwerking en sponsoring met de verschillende verenigingen verschilt heel sterk per onderneming.

Er zijn ondernemers die alleen geld geven ter ondersteuning van de vereniging en daar verder niets voor terug verwachten. Dit zijn vaak de bedrijven die niet lokaal en of particulier georiënteerd zijn.

Het blijkt dat ondernemers die wel verwachten iets terug te krijgen van de verenigingen daar weinig druk op zetten en geen afspraken hierover maken.

Uiteindelijk vult iedere ondernemer dit naar eigen inzicht en belang in.

Winkeliers zijn veel meer gericht op klantenbinding en klantencontact om te proberen de sponsorgelden te laten renderen. Veel ondernemers zien dit niet echt gebeuren en leggen zich daar bij neer terwijl andere proberen de verenigingen te triggeren om de leden naar het bedrijf te lokken door spaar- of kortingsacties. Vaak heeft dit tot teleurstelling geleid omdat het niet aansloeg en er te weinig tot geen klanten gebruik van maakten en of verenigingsbesturen daar bezwaar tegen maakten.

Het idee leeft om dit misschien gezamenlijk als ZOV op te pakken en meer actie te voeren door middel van spaar- en/of sponsoracties met als duidelijk doel de leden van de diverse verenigingen te stimuleren bij de plaatselijke ondernemers te laten kopen en om meer wisselwerking te krijgen tussen vereniging en ondernemer, en een actieve en leefbare gemeenschap te stimuleren.

Hierbij zou men kunnen te laten blijken dat je elkaar nodig hebt, want valt er een ondernemer weg dan valt er een sponsor weg.

Duidelijk kwam naar voren dat je als ondernemer zeer actief en creatief moet zijn om het beoogde doel te realiseren en dat dit niet altijd geld hoeft te kosten. Een goed voorbeeld hiervan is de knipactie van Peggy van Ganzewinkel bij diverse evenementen. Knippen voor € 10,00 voor het goede doel, de klant betaalt dus de sponsoring terwijl zij alleen haar tijd en energie inzet om sponsorgelden bij elkaar te krijgen. Dit heeft haar een enorme goodwill en veel klanten bezorgd.

De ZOV zou meer betrokken moeten raken bij de diverse evenementen om de belangen en toegevoegde waarde te promoten. 

Hierdoor kunnen misschien verenigingen ingezet worden als hulp voor de diverse activiteiten. Als voorbeeld wordt genoemd het installeren van de kerstverlichting.

Iedereen is het erover eens dat samenwerking met de verenigingen belangrijk is voor de leefbaarheid en het levendig te maken van het dorp.


Tafelthema: Potentie voor bedrijfsverzamelgebouw

William van Stiphout/Cees van Dongen
InitiatiefZeeland 2030

Onder leiding van InitiatiefZeeland2030 werd gepolst of er bij de aanwezige ondernemers draagvlak was ten aanzien van een toekomstig bedrijfsverzamelgebouw voor startende zzp’ers  en kleinere ondernemers. Tijdens de diverse workshops werd zeer actief en constructief over het bedrijfsverzamelgebouw gesproken.

Veel ondernemers waren enthousiast over het idee en zagen zeker mogelijkheden voor een verzamelgebouw op het industrieterrein in Zeeland.  Veel plaatsen in de omgeving hebben al een verzamelgebouw en hun ervaringen dienen te worden meegenomen.

De huidige minimum perceeloppervlakte van 1000 m2 voor ondernemers die zich willen vestigen op het industrieterrein in Zeeland is voor startende en kleinere ondernemers niet betaalbaar en daarmee niet haalbaar. Een bedrijfsverzamelgebouw zou een vraag kunnen invullen van een groot aantal ondernemingen die nu elders her en der in Zeeland ergens wat huren.

De te vestigen ondernemingen zouden bovendien door kruisbestuiving elkaars activiteiten mogelijk kunnen versterken. 

Betaalbaarheid voor de te vestigen bedrijven is natuurlijk een vereiste. Voor de exploitatie werd gedacht aan investeerders die kansen zien in het concept en in crowdfunding.    

De gemeente speelt een belangrijke faciliterende rol in de verdere ontwikkeling. Niet alleen qua aanpassing van huidige vergunning, maar ook financieel. Ook kan zij een initiërende rol spelen wat betreft het maken van bedrijfsschetsen. Door het zien van concrete schetsen zal het enthousiasme van potentiële ondernemingen worden gestimuleerd. 

Eerste stap zou zijn om een goede uitgebreide behoeften-analyse te doen onder de huidige zzp’ers en kleinere ondernemingen in Zeeland. Een goede analyse waarbij ook een raming van de m2-prijs zou worden afgegeven. InitiatiefZeeland2030 doet een oproep aan ondernemersvereniging om hierin het voortouw te nemen.
Tafelthema: Kennismaken en ZOV aangelegenheden
John Eijsermans  Voorzitter ZOV

Aan onze tafel is uitgebreid met elkaar kennisgemaakt. We zijn ook wat dieper ingegaan op wat voor soort bedrijf eenieder heeft.

Voor de ZOV ligt er een uitdaging om de leden onderling meer te laten communiceren. Dit onderwerp staat op de agenda voor de volgende bestuursvergadering. Wellicht dat we voor dit onderwerp een kleine werkgroep gaan formeren die advies uit kan brengen aan het bestuur.